ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

"Η εικόνα και οι χρήσεις της στην εφηβεία"

19 & 20 Οκτωβρίου 2019 | Αθήνα
ΕΙΣΟΔΟΣ

CONGRÈS FRANCOHELLENIQUE

"L' image et ses usages à l' adolescence"

19 & 20 octobre 2019 | Athènes, Grèce
ENTREE